Alumni/ae

Stanley Tang MS (China)
Yuha Okubo MS
Takashi Maruya MS
Ayane Yokoyama MS
Asako Maruya MS
Hanakawa Hospital
Kenji Taneda MS
Hiroka Oshita MS
Saiseikai kanagawa-ken hospital
Yusuke Shima MS
Shizuoka prefectural office
JIAN PIN BAI MS (China)
Teturou Ohashi MS
Hokuyukai Hospital